Cevre Koruma ve Kontrol Laboratuvari

ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI

 
KURULUŞ

Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olup, Türkiye’nin en önemli Turizm merkezi olan ilimizde temiz, güvenli ve sürdürülebilir çevreyi korumak bilinciyle Hurma Atıksu Arıtma tesisi içerisinde konumlandırılmıştır.
Laboratuvarımız; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği , Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik vb. yasal mevzuatlar çerçevesinde hizmet eden ve çevre alanında gerekli tüm analizlerin gerçekleştirildiği bölgenin en kapsamlı çevre laboratuvarıdır.

Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarında Su,Atıksu ve Deniz suyu matrikslerinde fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız bu kapsamda 31.12.2014 tarihi itibariyle TS EN ISO IEC/17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı’na göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından 49 parametreden Akredite edilmiştir.


Akreditasyon Sertifikasına ulaşmak için tıklayınız.

MİSYONUMUZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde,çevre kalitesinin izlenmesi,iyileştirilmesi ve mevcut kalitenin korunması amacıyla,yasal mevzuatlara ve ulusal/uluslar arası standartlara uygun, etkin,verimli,kesintisiz denetim ve laboratuar hizmeti vermek.

VİZYONUMUZ

Dürüstlük, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeden , bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak, ulusal/uluslar arası standartlarda laboratuar hizmeti vermek,laboratuarın güvenilirliğini ve sürekli gelişimini devamlı kılmak.


TEMEL İLKELER

• Tarafsız,Güvenilir ve Kaliteli Hizmet
• Çevreye ve İnsan Sağlığına Duyarlılık
• Çağdaş Teknolojiyi İzleme ve Kullanma
• Verimli Kaynak ve Zaman Yönetimi
• Meslek Etiğine Bağlılık
• Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi

LABORATUVARIN HİZMET ALANI

Laboratuvarımız,Atıksu,Yüzeysel Su ve Deniz suyu matrikslerinde tüm bölgeye hizmet verebilecek fiziki ve teknik altyapıya sahiptir.
Laboratuvarımızın hizmet alanı içerisinde;
• “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından deşarj izni almış Merkezi Atıksu Arıtma Tesisleri ve diğer işletmeler,
• ASAT “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” kapsamında bulunan otel, hastane ve endüstriyel nitelikli tesisler,
• “Derin Deniz Deşarj İzleme Genelgesi” kapsamındaki işletmeler yer almaktadır.
Ayrıca, “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” kapsamındaki numunelerin analizleri de gerçekleştirilmektedir.

LABORATUVAR FİZİKİ YAPISI

Hurma İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi içerisinde konumlandırılan ve 2013 yılı içerisinde inşası tamamlanan Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı 800 m2 kapalı alana sahiptir. Analitik Kimya ,İyon Kromotografi, Toplam Organik Karbon, ICP ve  Mikrobiyoloji Laboratuvarları olmak üzere 5 Laboratuvar kısmı ile Numune Kabul, Numune Hazırlama , Tartım Odası, Kimyasal Malzeme Deposu , Arşiv ve İdari Ofis kısımlarından oluşan laboratuarımız sahip olduğu teknoloji ve fiziki çalışma koşulları bakımından ülkemizin en iyi laboratuarlarından biridir.
 

Analitik Kimya Laboratuvarı


 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, Askıda Katı Madde, Yağ ve Gres, Toplam Kjeldahl Azotu analizleri  teknolojik cihazlar ile donatılmış analitik kimya laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar  ulusal ve uluslar arası kabul gören ölçüm standarları sağlamak için bilim ve teknolojinin entegre edildiği özellikler ile donatılmıştır.


Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 
Mikrobiyoloji laboratuarında sonuçların hassasiyetini artırmak ve daha kaliteli deney hizmeti verebilmek amacıyla hijyen unsurlarına büyük önem verilmiştir. Havalandırma sistemine Hepafiltre yerleştirilerek kontaminasyon engellenmiştir. Hava Örnekleme cihazı kullanılarak “Oda mikroorganizma yükü” tespit edilmektedir.
Kirliliğin ve fekal kontaminasyonun göstergesi olan “E.coli , Toplam Koliform, Fekal Koliform , Fekal Streptekok” parametrelerinin analizleri yapılmaktadır.
Atıksu Arıtma Tesislerinde karşılaşılan işletme problemlerinin çözümü amacıyla, aktif çamurdan alınan örneklerde mikroskobik muayeneler gerçekleştirilerek tür tayini ve sayımı yapılmaktadır.
İyon Kromotografisi Laboratuvarı
İyon Kromotografi cihazıyla elde edilen veriler; Tuzluluk, Sertlik ve İletkenlik gibi fiziksel parametreler ile alıcı ortamlarda meydana gelebilecek tarımsal kirliliğin ve ötrofikasyonun izlenmesini sağlamaktadır.
7 adet Anyon Parametresi (Klorür, Florür, Bromür, Nitrit, Nitrat, Fosfat, Sülfat) ile 6 adet Katyon Parametresi (Magnezyum, Kalsiyum, Lityum, Potasyum, Amonyum, Sodyum)’nin analizi Dionex ICS 3000 ile gerçekleştirilmektedir.
İyon kromotografisi, iyon değiştirme reçineleri tarafından iyonları ayırma ve tayin etme metodudur. Anyonları ayırmak için anyon değiştirme reçineleri, katyonları ayırmak için katyon değiştirme reçineleri kullanılır. Çözeltideki iyonlar ve yüksek moleküler katının yüzeyindeki benzer işaretli iyonlar arasındaki yer değiştirme dengesi temeline dayanır.
Plazma Optik Emisyon Spektrofotometrisi (Icp-Oes) Laboratuvarı
Hızlı kentleşme, sanayileşme ve tarımsal gübre, pestisit kullanımı yer altı ve yer üstü sularının ağır metal yönünden hızla kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgürü ( WHO ) tarafından da belirlenmiş ağır metallerin (Kurşun, Arsenik, Çinko, Bakır, Krom, Nikel, Kobalt, Mangan vb.)  analizleri Perkin ICP-OES cihazı ile gerçekleştirilmektedir.
ICP-OES, 70 civarında kimyasal elementin eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde ve sıralı analizine olanak tanıyan hızlı bir tekniktir. Çok sayıda örneğin hızlı bir şekilde ölçülebilmesine olanak tanıdığından çevresel analizler için etkin ve tercih edilen bir cihazdır. ppb’den, % mertebesine kadar geniş bir kalibrasyon aralığına sahiptir. Her element kendine özgü enerji düzeylerine bağlı olarak bu düzeylerde emisyon yapabilecekleri dalga boylarına sahiptir. Dalga boyu ve emisyon şiddeti ölçülerek bir örnekte bulunan elementler ve miktarları saptanabilmektedir.

Toplam Organik Karbon Ve Toplam Azot Laboratuvarı


 
Sucul ekosistemde oluşan organik kirliliğin ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Biyolojik Arıtma veriminin en önemli indikatörlerinden olan Karbon ve Azot miktarlarının tespiti Shimadzu TOC-TN cihazıyla gerçekleştirilir.
Laboratuvarımızda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında İSG Uzmanları tarafından Risk Değerlendirmesi çalışmaları yürütülmüştür. Otomasyon sistemi sayesinde üst düzey tedbirler alınarak oluşabilecek riskler en aza indirilmiştir.

Analiz Fiyat Tarifesine ulaşabilirsiniz

Müşteri Bilgilendirme Rehberine ulaşabilirsiniz

Görüş,öneri ve şikayetleriniz için Müşteri Anket Formu/Müşteri Şikayet Formu doldurarak Cevre_laboratuvari@asat.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Müşteri Anket Formu / Müşteri Şikayet Formuna ulaşabilirsiniz28 Nisan 2017 Cuma