İhale / İÇMESUYU VE KANALİZASYON ARIZALARININ ASFALT TAMİRATLARININ YAPILMASI VE PLENT ALTI ASFALT TEMİNİ

 

ANTALYA MERKEZ VE TÜM İLÇE VE MAHALLELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE; İÇMESUYU VE KANALİZASYON ARIZALARININ ASFALT TAMİRATLARININ YAPILMASI VE PLENT ALTI ASFALT TEMİNİ YAPIM İŞİ

 

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)


ANTALYA MERKEZ ve TÜM İLÇE VE MAHALLELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE; İÇMESUYU VE KANALİZASYON ARIZALARININ ASFALT TAMİRATLARININ YAPILMASI ve PLENT ALTI ASFALT TEMİNİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası    :    2020/721702
1-İdarenin
a) Adresi    :    Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası    :    2423101200 - 2423101291
c) Elektronik Posta Adresi    :    ihale@asat.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi     :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    5.500,00 ton BSK Asfalt Temini,1.500,00 ton Plent-Miks Temini ve Serilmesi,1.500,00 ton BSK Asfaltın Serilmesi ve Sıkıştırılması,3.000,00 ton Plent-Miks veya BSK Asfaltın Nakli,147.500,00 m² 8 cm BSK Asfalt,55.000,00 m² 5 cm Yama Asfalt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    1.KISIM: Antalya İli; Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu, İlçeleri Merkez ve Köyleri. 2.KISIM: Antalya ili; Serik, Manavgat, Akseki, İbradi, Gündoğmuş, Alanya, Gazipaşa İlçeleri Merkez ve Köyleri. 3.KISIM: Antalya İli; Kemer, Kumluca, Finike, Korkuteli, Elmalı, Kaş, Demre İlçeleri Merkez ve Köyleri.
c) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda) 
b) Tarihi ve saati    :    20.01.2021 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" ekinde yer alan A-IV veya A-V Grubu İşlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği'dir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat puanı (FP) (55 PUAN)
Fiyat puanlaması 55 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 55 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
FP = (Fmin / F) x 55 formülü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat  puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite Nitelik Puanı  (KNP) (45 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite nitelik puanlaması için örnek:
1.KISIM ASAT-06 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 200.000,00TL olsun,
İsteklinin  toplam teklif fiyatı( F) : 5.000.000,00  TL olsun,
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (200.000,00/5.000.000,00) *100 =  %4
Aşağıdaki tabloya  göre  isteklinin 1.KISIM iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 54,64 - % 101,47   arasında  olmadığı için puan alamayacaktır.       
 
                                         KALİTE NİTELİK PUAN TABLOSU
 1.KISIM (Antalya ili; Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Döşemealtı ilçeleri Merkez ve  Köylerinde Kullanılmak Üzere)
 Sıra No    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y)    Verilecek Kalite   Nitelik  Puanı (KNP)
ASAT-01    Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini (Plent Altı Malzeme - Nakliye Hariç)    % 7,22 (eşit) ile 13,40 (eşit) ve arasında ise    10
ASAT-02    Plent-Miks Temel Malzemesinin Temini    % 0,28 (eşit) ile 0,52 (eşit) ve arasında ise    1
ASAT-03    Plent-Miks Temel Malzemesinin Serilmesi ve Sıkıştırılması (Nakliye ve Malzeme Hariç Elektronik Duyargalı Finişerle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması)    % 0,12 (eşit) ile 0,23 (eşit) ve arasında ise    1
ASAT-04    Bitümlü Sıcak Karışım Asfaltın Serilmesi ve Sıkıştırılması ( Elektronik Duyargalı Finişer İle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması) (Nakliye ve Malzeme Hariç)    % 0,14 (eşit) ile 0,26 (eşit) ve arasında ise    1
ASAT-05    Plent-Miks Temel Malzemesinin veya Bitümlü Sıcak Karışım Asfaltın Şantiyeden Sahaya Her Yöne Nakli    % 0,21 (eşit) ile 0,39 (eşit) ve arasında ise    1
ASAT-06    8 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil)     % 54,64 (eşit) ile 101,47  (eşit) ve arasında ise    20
ASAT-07    5 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil)     % 6,83 (eşit) ile 12,68 (eşit) ve arasında ise    10
ASAT-08    Asfalt Kazıma Makinesi İle Her Cins Kaplamaların Kazılması    % 0,56  (eşit) ile 1,04 (eşit) ve arasında ise    1
          TOPLAM    45
  2..KISIM (Antalya ili; Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçeleri Merkez ve  Köylerinde kullanılmak üzere)
 Sıra No    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y)    Verilecek Kalite   Nitelik  Puanı (KNP)
ASAT-06    8 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil)     % 55,21 (eşit) ile 102,53 (eşit) ve arasında ise    25
ASAT-07    5 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil)     % 14,79 (eşit) ile 27,47 (eşit) ve arasında ise    20
          TOPLAM    45
  3.KISIM (Antalya ili;Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı, Korkuteli ilçeleri Merkez ve  Köylerinde kullanılmak üzere)
 Sıra No    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y)    Verilecek Kalite   Nitelik  Puanı (KNP
ASAT-06    8 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil)     % 34,67 (eşit) ile 64,39 (eşit) ve arasında ise    25
ASAT-07    5 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil)     % 35,33 (eşit) ile 65,61 (eşit) ve arasında ise    20
          TOPLAM    45
 A.3. Toplam puan
TP= FP+KNP
Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASAT Genel Müdürlüğü, Evrak Kayıt Servisi (5.Kat - 517 Nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.