Birimler

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Yönetici Adı : Emrah KILDIRAN

Görevi : Daire Başkan Vekili
 

a) Kanun, Tebliğ, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler çerçevesinde ASAT Genel Müdürlüğünün abonelik ile ilgi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
b) Gayrimenkulüne su ve kanalizasyon bağlatmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerin neticelendirilmesini ve yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemleri ile abone sözleşmelerinin Genel Müdür adına yapılmasını sağlamak
c) Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı personeli sevk ve idare etmek
ç) Su ve kanalizasyon hizmetinden faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin abonelik talepleri ile ilgili dilekçelerin neticelendirilmesini sağlamak
d) Yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemlerinin yapılmasını sağlamak
e) Tüketilen su ve atıksu miktarlarını tespit ettirerek tahakkukunu yaptırmak ve faturaların abonelere tebliğ edilmesini veya bırakılmasını sağlamak
f) Su ve atıksu borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerle, kaçak veya usulsüz su kullanan aboneler hakkında, idari, hukuki ve cezai işlem yapılmasını sağlamak
g) Henüz icra takibi başlatılmamış borçlar için abonelerden gelen taksitlendirme taleplerinin alınmasını ve bu hususta alınmış olan kararlar doğrultusunda sonuçlandırılmasını sağlamak
ğ) Su sayaçlarının takılması ve sökülmesi ile bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak
h) Abonelerle ilgili diğer iş ve istemlerin yapılmasını sağlamak
ı) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Daire Başkanlığı ile ilgili, harcama sürecinde Harcama Yetkilisi olarak, tahakkuk, ödeme emri ve buna bağlı evrağı kontrol ederek imzalamak
i) Daire Başkanlığı ile ilgili, tahmini gelir ve gider bütçesini yıllık veya talep edilen periyotta gerçekçi bir şekilde hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak
j) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer nedenlerle, Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak
k) Aboneleri ilgilendiren sözlü talep ve şikayetlerin bir noktadan alınarak ilgili servislere yönlendirilmesi ve işlem sonuçlarının süresi içinde başvuru sahibine iletilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak
l) Genel Müdürlüğün vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak, Başkanlığın Stratejik Plan ve Performans, Hedefleri ile Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını planlamak stratejik planın yapılmasına yardımcı olmak
m) Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri çerçevesinde; İlçe Şube Müdürlüklerinin uyumlu şekilde çalışmasını; birimler arası ile diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerle olan tüm yazışmaları ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yönlendirmek, denetlemek ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak
o) Çalışan sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken işlerde; bu donanımı kullanmak ve personelce kullanılmasını sağlamak
ö) İdaremiz web sitesinde yayımlanan birimle ilgili her türlü bilginin; günlük, haftalık, aylık, altı aylık, yıllık veya bilginin çeşidi doğrultusunda dönemler itibariyle kontrolünün yapılarak bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak
p) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak

Telefon : 242 310 1430
Faks : 242 310 1211
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA