Birimler

Abone İşleri Şube Müdürlüğü

Yönetici Adı : Emrah KILDIRAN

Ünvanı : Şube Müdür Vekili

Görevi : Şube Müdür V.
 

a) Kanun, Tebliğ, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler çerçevesinde ASAT Genel Müdürlüğünün abonelik ile ilgi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
b) Gayrimenkulüne su ve kanalizasyon bağlatmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerin neticelendirilmesini sağlamak
c) Yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemlerinin yapılmasını sağlamak
ç) Abone sözleşmelerinin abone sözleşmesini tesis eden abone işleri görevlisi ve ilgili tarafından imzalanmasını sağlamak
d) İmzalanan abone sözleşme dosyalarının düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak
e) Aboneleri ilgilendiren sözlü talep ve şikâyetlerin bir noktadan alınarak ilgili servislere yönlendirilmesi, işlem sonuçlarının başvuru sahibine iletilmesi ve işlerinin kaydedilmesini sağlamak
f) Bu amaçla kaydedilen başvuruların süresi içinde yazılı veya telefonla cevaplanmasını sağlamak
g) Yürürlükte olan Bütçe Kararnamesi ve Tarifeler Yönetmeliği doğrultusunda okuma periyotlarına göre bölgesel okuma planı hazırlanmasını sağlamak
ğ) Hazırlanan plan doğrultusunda su ve atıksu abonelerinin tüketimlerinin tespit edilmesi faturalandırılması, kontrol işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak
h) Abonelere ibraz edilen faturalarla ilgili itirazların, değerlendirilerek en kısa sürede neticelendirilmesini sağlamak
ı) Fazla ve hatalı tahakkuk yapıldığının tespiti durumunda, tespiti yapan görevlilerce hazırlanan imzalı ve onaylı belgeleri diğer destekleyici belgelerle birlikte kontrol ederek ilgili birime gönderilmesini sağlamak
i) Kaçak ve usulsüz su kullananlara tutanak tanzim edilerek su kesme işlemlerinin yapılmasını ve aynı şekilde kullanmaya devam eden abonelerin suyunun şebeke ekiplerince kesilmesini sağlamak
j) Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelerin ve tahliyeden dolayı boşaltılan yerlere ait suların kesilmesini, abonelik sözleşmesi yapan ve borçlarını ödeyen abonelerin sularının açılmasını sağlamak
k) Fazla sarfiyat ve arıza gibi nedenlerle sökülen su sayaçlarının kontrol, bakım ve takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak
l) Yeni su sayacı ve sarf malzemesi alımı ile ilgili prosedürün yerine getirilmesini sağlamak
m) Abonelerin sayaçla ilgili her türlü şikâyetini değerlendirip gerekli çözümün üretilmesini sağlamak
n) Yönetim Kurulu tarafından yapılması uygun görülen işlerin gereğine göre ihale yolu veya doğrudan temin usulü ile yapılmasını sağlamak için teknik şartname ve yaklaşık maliyetinin hazırlanmasını sağlamak, imzalanan sözleşme ve iş programı doğrultusunda yüklenicinin çalıştırılmasını, hak edişlerin tanzimini, geçici-kesin kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak
o) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer nedenlerle, Abone İşleri Şube Müdürlüğünün göreve sorumluluk alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak
ö) İhale edilen ve özel İşletmeci tarafından yapılan işlere ait hazırlanan hakediş evraklarının destekleyici belgeleri ile birlikte kontrol edilmesini sağlamak
p) Abonelerin bilgilendirilmesi amacıyla, gerekli duyuruların zamanında yapılmasını güncelliğini yitiren bilgi ve duyuruların yenilenmesini sağlamak
r) Bağlı birimleri tarafından yapılan işlerle ilgili her türlü bilgisayar programının yapılmasını, doğru ve uygun çalıştığının denetlenmesini sağlamak
s) Müdürlüğün görevleri ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak, Daire Başkanına sunmak
ş) Abone İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili, tahmini gelir ve gider bütçesini, yıllık ve talep edilen periyotta gerçekçi bir şekilde hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
t) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak

Telefon : 242 310 1200
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA