Birimler

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ramazan AKIN

Yönetici Adı : Ramazan AKIN

Görevi : Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı'nın Görev ve Yetkileri
 

a) İdarenin görev alanında gerçekleştirilen veya İdare tarafından devir alınan her türlü atıksu arıtma tesisi, atıksu terfi merkezleri ile bu tesislerin deniz deşarj hatlarının işletilmesini, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, tüm atıksu tesislerinin her türlü inşaat, mekanik, mimari, peyzaj vb. bakım, onarım ve düzenleyici faaliyetlerini planlamak, yürütmek, bu maksatla ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini yapmak, bu amaçla Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimler arasında gerekli koordinasyonu yürütmek,
b) Atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış su ve çamurun Termal Kurutma ve Kojenerasyon tesisinden elde edilen stabil ürünün ve elektrik enerjisinin en uygun şekilde kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, ilgili yasalar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak ortaklaşa çalışmalar yürütmek,
c) ASAT laboratuvarları vasıtasıyla tesislerin atıksu karakterizasyonunun tespit edilmesini, biyolojik ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasını ve kontrolünü sağlayarak ilgili birimlerle koordineli olarak arıtma tesislerini geliştirici çalışmaların planlaması ve uygulamaya konulmasını sağlamak, gerektiğinde kanalizasyon sistemlerine ait verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve projelendirilmesini sağlamak,
ç) Tesislerin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, işletmeye ait görüş ve tavsiyelerin ilgili dairelere intikal ettirilmesi, plan ve programların gerektiğinde revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapılmasını sağlamak,
d) Tesislerin verimli çalışması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizinin yapılmasını, bu hususlarda rapor hazırlanmasını ve alınacak kararların uygulamaya konulmasını sağlamak,
e) Kendisine bağlı tüm personelin, yapılan işlerin tabiatının gerektirdiği bilgi, beceri ve meslek şuuru ile teçhiz edilmesi için gerekli meslek eğitimi planlamaları yaparak, bunların yürütülmesini sağlamak,
f) Arıtma teknolojilerinin güncel durumlarına göre gerekli hallerde Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen hizmetlerde kullanılacak yeni teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışı kapsamlı inceleme, araştırma değerlendirmeler yaparak üst makamlara konuyla ilgili öneriler ve raporları sunmak,
g) ASAT Genel Müdürlüğünü temsilen, üst makamların emir ve görevlendirmeleri doğrultusunda, diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri yürütmek,
ğ) Daire Başkanlığına gelen ve giden bütün evrakın usulüne uygun bir tarzda kaydedilip zamanında cevaplandırılmasını ve bu konuda gerekli tüm gizlilik kurallarına riayet edilmesini sağlamak,
h) Daire Başkanlığı bünyesinde sunulan hizmetlerin durumuna bağlı olarak, Başkanlığa bağlı tüm personelin akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak tarzda görevlendirilmesini sağlamak,
ı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atıksu ve Arıtma Mevzuatı ile ilgili düzenlemelerini takip ederek bunlarla ilgili gereklilikleri uygulamaya koymak,
i) Atıksu Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri çerçevesinde; İlçe Şube Müdürlüklerinin uyumlu şekilde çalışmasını; birimler arası ile diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerle olan tüm yazışmaları ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yönlendirmek, denetlemek ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,
j) Çalışan sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken işlerde; bu donanımı kullanmak ve personelce kullanılmasını sağlamak,
k) İdaremiz web sitesinde yayımlanan birimle ilgili her türlü bilginin; günlük, haftalık, aylık, altı aylık, yıllık veya bilginin çeşidi doğrultusunda dönemler itibariyle kontrolünün yapılarak bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak,
l) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1370
Faks : 242 310 1369
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 Kepez/ANTALYA