Birimler

Atıksu İşletme Şube Müdürlüğü

Münevver ATEŞ

Yönetici Adı : Münevver ATEŞ

Ünvanı : Şube Müdür Sorumlusu

Görevi : Atıksu İşletme Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) İdarenin görev alanında gerçekleştirilen veya İdare tarafından devir alınan her türlü atıksu arıtma tesisi, bu tesislerin deniz deşarj hatlarının ve çamur kurutma ve kojenerasyon tesisinin işletilmesini, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak, tüm atıksu tesislerinin her türlü inşaat, mekanik, mimari, peyzaj vb. bakım, onarım ve düzenleyici faaliyetlerini planlamak, yürütmek, bu maksatla ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini yapmak, denetimlerini gerçekleştirmek,
b) Saha kontrol görevlilerinin düzenlediği evrakı inceleyerek, gerekli düzeltmeleri yapmak ve Şube Müdürüne sunmak,
c) Saha kontrol görevlilerinin karşılaştıkları sorunları çözmek, gerekirse Şube Müdürüne bildirmek,
ç) Tüm tesislerdeki tesis Şef ve sorumluları ile mekanik bakım, arıza, elektrik, otomasyon ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ihtiyaçlarını sağlamak, yedek parça, alet vb. malzemeleri temin için gerekli taleplerde bulunmak,
d) Tesislerdeki tüm atıksu analizlerinin akredite laboratuvarlar tarafından yapılmasını sağlamak, çıkan sonuçları değerlendirmek ve ilgili makam ve mercilere gerekli bildirimlerde bulunmak,
e) Uygulamaya geçilecek projeleri ve detayları incelemek, eksiklikleri tespit etmek, önerilerde bulunmak ve uygulama için gerekli izin işlemlerini başlatmak ve takibini yapmak, teknik şartnamelerini oluşturmak ve ilgili Daire Başkanlığına bildirmek,
f) Faaliyetlerin yürütülmesinde, amirlerince verilecek diğer sözlü ve yazılı emir veya talimatları gecikmeksizin yerine getirmek.
g) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1370
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 Kepez / ANTALYA