Birimler

Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü

Yönetici Adı : Murat Mert OTUZALTI

Ünvanı : Şube Müdür Vekili

Görevi : Terfi İstasyonları Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) İdarenin görev alanında gerçekleştirilen veya İdare tarafından devir alınan her türlü atıksu terfi merkezlerinin işletilmesini, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak, tüm atıksu terfi istasyonlarının her türlü inşaat, mekanik, mimari, peyzaj vb. bakım, onarım ve düzenleyici faaliyetlerini planlamak, yürütmek, bu maksatla ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini yapmak, denetimlerini gerçekleştirmek,
b) Saha kontrol görevlilerinin düzenlediği evrağı inceleyerek, gerekli düzeltmeleri yapmak ve Şube Müdürüne sunmak,
c) Saha kontrol görevlilerinin karşılaştıkları sorunları çözmek, gerekirse Şube Müdürüne bildirmek,
ç) Tüm istasyonlardaki tesis şef ve sorumluları ile mekanik bakım, arıza, elektrik, otomasyon ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ihtiyaçlarını sağlamak, yedek parça, alet vb. malzemeleri temin için gerekli taleplerde bulunmak,
d) Uygulamaya geçilecek projeleri ve detayları incelemek, eksiklikleri tespit etmek, önerilerde bulunmak ve uygulama için gerekli izin işlemlerini başlatmak ve takibini yapmak, teknik şartnamelerini oluşturmak ve ilgili daire başkanlığına bildirmek,
e) Faaliyetlerin yürütülmesinde, amirlerince verilecek diğer sözlü ve yazılı emir veya talimatları gecikmeksizin yerine getirmek.
f) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1200
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 Kepez / ANTALYA