Birimler

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Yönetici Adı : Ercan DEĞİRMENCİ

Görevi : Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) İdarenin faaliyetleri doğrultusunda yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla temaslarda bulunmak, gerektiğinde basında çıkan İdaremizle ilgili haberleri değerlendirerek gerekli açıklamaları yapmak,
b) İdarenin faaliyetleri hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirmek,
c) İdare adına çıkarılacak yayınların kurum amaçlarına uygun çıkarılmasını temin etmek,
ç) Basın toplantılarının ve kurum organizasyonlarının tertip edilmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak, kamera ve fotoğraf çekimlerini sağlamak,
d) İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberleri dijital ortamda ve dosya ortamında arşivlemek,
e) Kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden Antalya halkının haberdar edilmesini sağlamak,
f) İdare ve faaliyetleri hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirecek yayınları hazırlamak veya hazırlatmak,
g) Kurum içi iletişim ve organizasyon faaliyetlerini düzenlemek, süreli yayın çıkarmak, Kurum içi personelin iletişim bilgilerini güncel halde tutarak haberleşmeyi sağlamak,
ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile ilgili, yıllık bütçeyi hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
h) Görev alanına giren konularda, mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip etmek ile bu konuda amirlerine bilgi vermek ve personeli bilgilendirmek,

ı) Birim ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli cevapları yazmak, paraf sonrası paraf/imzaya sunmak, yazışmaları sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalatıp, arşivlenmesini sağlamak,
i) Şube Müdürlüğü personelinin görevlerini mevzuata uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak,
j) Personelin işe devamlılığını sağlamak ve çalışma temposunu yükseltmek, şikâyet ve sorunlarını dinleyip çözüm bulmak, çalışma yerlerinin fiziki şartlarını iyileştirmeye çalışmak ve personeli kurum hedef ve ihtiyaçları yönünde en verimli şekilde çalıştırmak,
k) Mevzuatla belirlenen görevleri, yönetimine verilen iş ve işlemleri, etkili, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirmek,
l) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren iş süreçlerinin uygulama sonuçlarının takip edilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
m) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek,
n) Kendisine bağlı birimler arasında uyum, işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
o) Harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak,
ö) Mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu, yetki ve görevleri çerçevesinde, oluşturmak ve izlemek,
p) Görev alanına giren konularda her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak muhafaza etmek, gerektiğinde rapor hazırlamak,
r) Diğer birimlerle iş ilişkileri kurmak, koordinasyon ve işbirliği olanaklarını gözetmek ve değerlendirmek,
s) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,
ş) Personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,
t) Çalışan sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken işlerde; bu donanımı kullanmak ve personelce kullanılmasını sağlamak,
u) İdaremiz web sitesinde yayımlanan birimle ilgili her türlü bilginin; günlük, haftalık, aylık, altı aylık, yıllık veya bilginin çeşidi doğrultusunda dönemler itibariyle kontrolünün yapılarak bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak,
ü) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.