Birimler

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Yönetici Adı : Ali BAHŞİ

Ünvanı : Daire Başkan Vekili

Görevi : Bilgi İşlem Dairesi Başkanı'nın Görev ve Yetkileri
 

a)Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren İdaremizin tüm hizmet birimlerinin bilgisayar ağına dâhil edilmesi, ağ altyapısının yönetilmesi, sistemin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli önlemleri alınmasının sağlanması,
b)Bilişim hizmetlerinde kullanılan tüm donanım, yazılım ve destek uygulamalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanması, temini ve takibi,
c)Bilgisayar ağına bağlı veri hatlarının sağlıklı çalışmasını sağlamak, devre hızı yönetimini yapmak,
ç) Birimler arasında koordinasyonu sağlayarak, bilgisayar uygulamalarındaki iş akışlarının düzenlenmesi, entegrasyon eksikliklerinin giderilmesi ve kullanıcıların birim amirlerinin talepleri doğrultusunda yetkilendirmelerinin yapılması,
d)Bilişim sistemleri ile ilgili yeni istek ve değişiklik taleplerinin incelenerek, gerekli düzenlemeler ve alt yapısı oluşturularak devreye alınmasının sağlanması,
e)Kurum internet sayfasının güncel tutulması ve geliştirilmesinin sağlanması, internet sitesi üzerinden abonelerimize verilen hizmetlerin yürütülmesi
f)Kullanıcılara sağlanan internet hizmetlerinin takibi ve düzenlenmesi, mevzuatlara uygun önlemlerin alınması
g)Bilişim teknolojileri yakından takip edilerek, bu teknolojik gelişmelerin kurumumuz bilişim alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmasının sağlanması,
ğ) İdaremizin daha iyi hizmet verebilmesi konusunda, bilgi işlem hizmetleri hakkında araştırmalar yapılıp, teknolojik gelişmelerin takibi ve önerilerde bulunulması, Uygulamaya konulan bilişim projelerinin hizmet içi eğitimlerin planlanması ve takibi,
h)İdaremiz hizmet alanı içerisinde bulunan tüm idari ve teknik iş ve işlemlerin hızlı, sağlıklı, güvenilir ve entegre bir biçimde mevzuat ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde bilgisayarlar marifetiyle aksaksız olarak yapılmasının sağlanması,
ı) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak,
i)İdare hizmetlerinde coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarını yürütmek,
j) Daire Başkanlığına bağlı personelin disiplin amiri olarak disiplin cezası verme, sicil amiri olarak sicil raporu düzenleme yetkisi,
k) İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak,
l) Genel Müdürlüğün tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak. Bilgi işlem hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için sürekli olarak takip, inceleme ve araştırmaları yapmak.
m)Başkanlığının görev kapsamına giren konularda yazılı ve sözlü iletişim kurmak, Genel Müdürlük Teşkilat Yönetmeliğinde belirtilen yapmakla yükümlü olduğu görevleri mevzuata, yıllık planlara uygun olarak yürütmek,
n) Başkanlığının görevlerini her yıl planlamak, programlamak, bunların gerçekleşmesini izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
o) Başkanlığına ilişkin görevlerin, mevzuat hükümleri gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbir almak, uygulamak,
ö) Daire Başkanlığının hizmet kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, başkanlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bildirmek,
p) 5018 sayılı Kanuna göre başkanlığa tahsis edilen bütçeyi harcama yetkisini kullanmak,
r) Başkanlığına bağlı birimlerin işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,
s) Harcama yetkilisi sıfatıyla gerçekleştirme görevlilerini tespit yetkisi.
ş) Daire Başkanlığına bağlı personeli denetleme yetkisi,
t) Disiplini sağlamak ve birimler arası koordinasyonu tesis etmek,
u) Çalışan sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken işlerde; bu donanımı kullanmak ve personelce kullanılmasını sağlamak,
ü) İdaremiz web sitesinde yayımlanan birimle ilgili her türlü bilginin; günlük, haftalık, aylık, altı aylık, yıllık veya bilginin çeşidi doğrultusunda dönemler itibariyle kontrolünün yapılarak bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak,
v) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1200
Faks : 242 310 1455
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA