Birimler

Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

Yönetici Adı : Erdal ÖZTÜRK

Görevi : Şube Müdür Vekili
 

a) Kanun, Tebliğ, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler çerçevesinde ASAT Genel Müdürlüğü'nün Bütçe ve Kesin Hesap işlemlerini yürütmek,
b) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenmiş olan bütçe ilke ve esasları çerçevesinde izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren kurum gelir ve gider bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak harcama birimleri için ayrı ayrı hazırlamak,
c) Harcama birimleri bütçelerinde yer alan ödeneklerin üçer aylık dönemlere dağılımını içeren ayrıntılı harcama programı ile gelirlerin üçer aylık dönemlere göre dağılımını gösteren finansman programını hazırlamak ve verileri birleştirerek kurum harcama programı ve finansman programını oluşturmak,
ç) Harcama birimlerinin bütçelerinde ödenek yetersizliği olan ya da ödenek olmayan bütçe tertiplerine, ödenek olan bütçe tertiplerinden aktarma yapılmasını sağlamak,
d) Bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yönetim dönemi kesin hesabını hazırlamak ve Sayıştay denetçilerine sunmak,
e) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabını hazırlamak ve KBS'ye (Kamu Bilgi Sistemi) girmek,
f) Kurum bütçesinin uygulama sonuçlarını beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu ile ilgili verileri hazırlamak,
g) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gibi kurumlar için istendiğinde çeşitli istatistiksel ve mali tabloları hazırlamak,
ğ)Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğünün performans programını hazırlamak ve sonuçlarını raporlamak,
h) Kurum faaliyet raporuna eklenmek üzere Şube Müdürlüğünün faaliyet bilgileri ile bütçe gerçekleşme bilgilerini ve diğer mali tabloları hazırlamak,
ı) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1294
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA