Birimler

Eğitim Şube Müdürlüğü

Yönetici Adı : Gülzade BALTACI

Görevi : Eğitim Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanına yardımcı olmak,
b) Diğer birimlerle konu, zaman ve sürenin tespitinde işbirliği yaparak kurum çalışanlarının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, hazırlanan plan ve program ile değerlendirme esaslarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının onayı ile Eğitim Kuruluna sunmak,
c) Eğitim Kurulunca kabul edilen Eğitim Programlarının uygulanmasını yer, araç ve gereç temin ederek sağlamak,
ç) Birimlerden gelen plan ve program dışı hizmet içi eğitim taleplerini değerlendirmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
d) Eğitim programlarından birimleri ve personelleri haberdar etmek,
e) Düzenlenen eğitim programlarının etkililiğini ve yeterliliğini değerlendirmek,
f) Eğitim Kuruluna üye olarak katılmak ve sekretarya görevini yürütmek,
g) Aday memurların yetiştirilmesine yönelik olarak Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulmasını sağlamak ve komisyon üyelerine yazılı olarak tebliğ etmek,
ğ) Aday memurların Temel ve Hazırlayıcı Eğitim programını, eğitim yerini, saatini ve eğitimcilerini belirlemek,
h) Aday memurların eğitim programlarına katılmalarını sağlamak ve eğitim programları sonunda sınavların yapılmasını sağlamak,
ı) Aday memurların uygulamalı Staj Eğitimlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını takip etmek,
i) Kamu ve özel eğitim kurumlarının tesislerinden yararlanma imkânlarını araştırmak,
j) Yurt içinde ve yurt dışında, eğitim ve meslek kuruluşları ile diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel faaliyetlere, ilgililerin katılmalarını sağlamak ve bunların işlemlerini takip etmek,
k) Eğitim çalışmalarında ve eğitim yerlerinde görülen aksaklıkları tespit ederek, alınması gereken önlemleri Eğitim Kuruluna sunmak üzere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanına iletmek,
l) Eğitime katılanlar ve eğitim faaliyetleri hakkında rapor hazırlayarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı vasıtası ile Eğitim Kuruluna sunmak,
m) Sınav komisyonlarında görev almak,
n) Çalışanların bilimsel, teknik ve aktüel yayınlardan yararlanma isteğinin karşılanması,
o) Şube Müdürlüğü çalışanlarından mesai yapanların mesai cetvellerini hazırlamak,
ö) Şube Müdürlüğünde çalışan personelin kalite politikasını benimsemesini sağlamak ve tüm çalışmalarda kalite yönetim sistemi faaliyetlerinin ilgili dokümantasyonda belirtilen şekilde uygulanmasını sağlamak, kullandığı sistem dokümanlarının güncelliğinin sağlanmasını takip etmek,
birimi ile ilgili kalite kayıtlarını muhafaza etmek,
p) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1332
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA