Birimler

Gelir Şube Müdürlüğü

Aziz ALKAN

Yönetici Adı : Aziz ALKAN

Ünvanı : Gelir Şube Müdürü

Görevi : Gelir Şube Müdürü
 

a) Kanun, Tebliğ, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler çerçevesinde ASAT Genel Müdürlüğü'nün tahsilât işlemlerini yürütmek,
b) Tahsilât kayıtlarının usulüne uygun, şeffaf, bilgilere erişebilir şekilde tutulmasını sağlamak,
c) Genel Müdürlüğün Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu'nun hazırlanmasında birimi ile ilgili bilgileri hazırlatmak,
ç) Tahsilâtla ilgili Rapor, Tablo, İcmal, Bordro ve diğer ilgili belgelerin kanunlara uygun ve sürelerde hazırlanmasını sağlamak,
d) Gelir Servisinde çalışan personelin ve Tahsildarların Aylık Çalışma Planlarını yaparak personele tebliğ etmek,
e) İcra Müdürlüğüne yatırılan Kurum paralarının tahsilâtını yaptırtmak,
f) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ayrılacak payların raporlarını hazırlatmak,
g)Bankalarla ve diğer tahsilât yapan kurumlarla anlaşmak için Protokol hazırlatmak,
ğ) Sistemde tahsilât ile ilgili programların Belediyeler Tahsilât Yönetmeliği, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu ile 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faize ilişkin kanun oranlarına göre düzenli çalışmasını sağlamak ve programı değişen uygulamalara göre düzenletmek,
h) Gelir Şube Müdürlüğünün performans programını hazırlamak ve sonuçlarını raporlamak,
ı) Kurum faaliyet raporuna eklenmek üzere Şube Müdürlüğünün faaliyet bilgileri ile bütçe gerçekleşme bilgilerini ve diğer mali tabloları hazırlamak,
i) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1200
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA