Birimler

Havza Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü

Mehmet ULUSOY

Yönetici Adı : Mehmet ULUSOY

Görevi : Havza Koruma Kontrol Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) Antalya Kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının sağlandığı/sağlanacağı mevcut ve potansiyel kaynakların havzalarında bulunan bütün kirletici faaliyetleri tespit etmek/ettirmek ve gerekli idari, hukuki ve teknik tedbirleri almak,
b) ASAT Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu Havza Koruma ve Kontrol Yönetmeliği, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile mevzuatta tanımlı hususları takip etmek, uygulama ve arşivlemek,
c) İç kalite kontrol ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek,
ç) Havzalardaki kirlenmeye karşı hassas bölgeleri tespit ederek, su kaynağının karakteristik özelliklerine göre, mevcut mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre ilan edilmiş
koruma alanlarını koruma altına almak rutin kontrolleri yapmak, ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlamak,
d) Koruma altına alınan alanlarda Havza Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü personelleri ile rutin incelemeler yapmak,
e) ASAT’ın yetki ve sorumluluk sahası içerisinde yapılacak faaliyetlerde idareye başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin müracaatlarını yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre neticelendirerek, idare adına verilecek görüşün hazırlanmasında ilgili birimlerle ortak faaliyet yürütmek,
f) İçme ve kullanma suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açacak tesislerin kurulmasını ve faaliyette bulunmalarını önlemek için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak,
g) Yeraltı suyu kaynakları ve havzalarını olumsuz etkileyen her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyeti durdurmak için gerekli işlemleri başlatmak,
ğ) İçme suyu sağlanan/sağlanacak havzalardan numune alınmasını sağlamak, laboratuvar tarafından alınan numunelerin, sonuçlarını yorumlayarak ilgili tedbirleri almak,
h) Kurum yönetimi tarafından projelendirilen her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılımı sağlamak,
ı) Tüm çalışmaları kuruluşun kalite sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
i) Mevzuatın gerektirdiği, Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 12 58
Faks : 242 310 12 01
Adres : Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 Kepez / ANTALYA