Birimler

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Yaser BAYAR

Yönetici Adı : Yaser BAYAR

Görevi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının Görev ve Yetkileri
 

a) ASAT’ın çalışan eleman ihtiyacını karşılamak, mevcut çalışan memur, sözleşmeli personel ile işçilerin, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, disiplin, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
b) Toplu iş sözleşmelerinde kurumu temsil etmek
c) İhtiyaç duyulduğunda hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, dışarıdan hizmet ve mal alımlarında sözleşme ve şartnameleri hazırlamak, yüklenici firmanın çalışmalarını takip ederek yapılan çalışmaların sözleşme ve şartnameye uygunluğunu kontrol etmek ve hakedişlerin sözleşmeye uygun olarak hazırlanmasını sağlamak
ç) İdarenin stratejisinin oluşturulmasında dairesi adına gerekli katkıları sağlamak ve stratejik plan kapsamında birimine düşen görevleri yerine getirmek
d) Daire faaliyetlerini performans kriterlerine göre izlemek, geliştirmek ve raporlamak
e) İdarenin adına elden ve posta yoluyla gelen her türlü evrakın kabulünün yapılmasının, EBYS uygun bir şekilde elektronik ortamda kaydının yapılmasının, ilgili birimine dağıtımının yapılmasının, kamu kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere gönderilecek evrakların gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılmasını ve gizli kaydı ile yapılan yazışmalarda gizlilik esaslarına uygun davranılmasını sağlamak
f) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun sekretarya görevinin yürütülmesini, arşivinin muhafaza edilmesini sağlamak
g) Yürürlükteki İdare yönetmeliklerinin ASAT resmi internet sitesinden, yönergelerin ise ASAT web sayfasında güncellenmesini sağlamak
ğ) İdarenin tüm yönetmelik ve yönergelerinin onaylı örneklerine ilişkin fiziki arşivinin muhafaza edilmesini sağlamak
h) Kurum tarafından yapılan ihalelerin, teklif dosyalarının teslim alınmasını, zamanı içerisinde teklif dosyalarının ihale komisyonuna tutanak ile teslim edilmesini sağlamak
ı) ASAT personelinin mesleki, teknik ve kişisel yönden gelişimleri için gerekli yıllık hizmet içi eğitim programının yapılmasını, eğitimleri vermek veya verdirmek ve değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak
i) Daire Başkanlığı ile ilgili yıllık bütçeyi hazırlamak ve uygulamasını takip etmek
j) Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri sıfatı ile görev ve sorumluluklarını yerine getirilmesini sağlamak
k) Mesai saatlerinin etkin verimli kullanılması ve daire başkanlığı personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak
l) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirmek, birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak
m) Elektronik ortamda gelen Bimer (Başbakanlık İletişim Merkezi ) info, talep ve şikâyet, bilgi edinme başvurularını inceleyip ilgili birimlere yönlendirip, gelen cevapları ilgili kişi veya kurumlara en kısa süre içerisinde gönderilmesini sağlamak
n) Çalışan sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken işlerde; bu donanımı kullanmak ve personelce kullanılmasını sağlamak
o) İdaremiz web sitesinde yayımlanan birimle ilgili her türlü bilginin; günlük, haftalık, aylık, altı aylık, yıllık veya bilginin çeşidi doğrultusunda dönemler itibariyle kontrolünün yapılarak bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak
ö) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak

Telefon : 242 310 1332
Faks : 242 310 1279
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA