Birimler

Kalite Yönetim Temsilciliği

Yönetici Adı : Belgin ÖZSARI

Görevi : Kalite Yönetim Temsilcisinin Görev ve Yetkileri
 

a) Kurumda Entegre Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
b) Tüm çalışmalarını kurumun kalite politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
c) Kurumumuzu üçüncü şahıs ve kuruluşlara kalite yönetimi konusunda temsil etmek,
ç) KYS için gerekli proseslerin oluşturulmasını,uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
d) Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek,
e) Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarına performans raporu sunmak ve toplantıya katılmak,toplantıda karar alınması durumunda sürekli iyileştirme değerlendirmesi yapmak,
f) Doküman hazırlama yetkisiyle Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun oluşmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
g) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili dönemsel planlar hazırlamak ve Genel Müdürün onayına sunmak,
ğ) Entegre yönetim sistemleri ile ilgili bilgileri, raporları basılı veya elektronik ortamda olabilecek şekilde çalışanlar, aboneler, şikâyetçiler veya ilgili diğer taraflar için erişilebilir kılmak,
h) Entegre yönetim sistemleri ilgili şikayet ve memnuniyet analizi yapmak, geri bildirimlerin sonuçlarını üst yöneticiye raporlamak,
ı) Uygunsuzluk ,düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibinin yapılmasını sağlamak ve üst yönetimi bilgilendirmek,
i) Kalite yönetim sistemi ile ilgili etkin bir iletişim ağı oluşturmak, yazılı ve sözlü iletişimin sorunsuz yürümesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,
j) Kalite yönetim sisteminin belirlenen prosedür dahilinde tetkik edilmesini sağlamak,
k) Görev alanına giren konularda, mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip etmek ile bu konuda amirlerine bilgi vermek ve personeli bilgilendirmek,
l) Birim ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli cevapları yazmak, paraf sonrası Daire Başkanına sunmak, yazışmaların sınıflandırılıp, standart dosya planına göre dosyalanarak arşivlenmesini sağlamak,
m) Birim personelinin görevlerini mevzuata uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak,
n) Personelin işe devamlılığını sağlamak ve çalışma temposunu yükseltmek, şikâyet ve sorunlarını dinleyip çözüm bulmak, çalışma yerlerinin fiziki şartlarını iyileştirmeye çalışmak ve personeli kurum hedef ve ihtiyaçları yönünde en verimli şekilde çalıştırmak,
o) Mevzuatla belirlenen görevleri, yönetimine verilen iş ve işlemleri, etkili, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirmek,
ö) Birimin görev alanına giren iş süreçlerinin uygulama sonuçlarının takip edilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
p) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek,
r) Kendisine bağlı birimler arasında uyum, işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
s) Harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak,
ş) Mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu, yetki ve görevleri çerçevesinde, oluşturmak ve izlemek,
t) Görev alanına giren konularda her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak muhafaza etmek, gerektiğinde rapor hazırlamak,
u) Diğer birimlerle iş ilişkileri kurmak, koordinasyon ve işbirliği olanaklarını gözetmek ve değerlendirmek,
ü) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,
v) Personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,
y) Çalışan sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken işlerde; bu donanımı kullanmak ve personelce kullanılmasını sağlamak,
z) İdaremiz web sitesinde yayımlanan birimle ilgili her türlü bilginin; günlük, haftalık, aylık, altı aylık, yıllık veya bilginin çeşidi doğrultusunda dönemler itibariyle kontrolünün yapılarak bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak,
     aa) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1200
Faks : 242 310 1201
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA