Birimler

Kemer Şube Müdürlüğü

Yönetici Adı : Emre AKDEMİR

Görevi : İlçeler Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) Kanun, Tebliğ, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler çerçevesinde ASAT Genel Müdürlüğünün abonelik ile ilgi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
b) Gayrimenkulüne su ve kanalizasyon bağlatmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerin neticelendirilmesini sağlamak,
c) Yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
ç) Abonelerin sayaçla ilgili her türlü şikâyetini değerlendirip gerekli çözümün üretilmesini sağlamak,
d) Saha kontrol görevlilerinin düzenlediği evrağı inceleyerek, gerekli düzeltmeleri yapmak ve faaliyetin ilgili olduğu Daire Başkanına sunmak,
e) Saha kontrol görevlilerinin karşılaştıkları sorunları çözmek, gerekirse faaliyetin ilgili olduğu Daire Başkanına bildirmek,
f) Taşıyıcı şebekedeki ve parsel atıksu hatlarındaki tıkanıklıkları yönetmeliklerde tanımlanmış şekilde yapmak, temizlemek ve önleyici temizlik kontrollerini sağlamak
g) Kanalizasyon şebekesine bağlı endüstriyel atık su kaynaklarının tespit ve kontrolünü sağlamak,
ğ) Etüt Plan Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan projelere göre yeni içme suyu tesislerinin yapılması işinin organizasyonunu yönetmek.
h) İçme suyu tesislerinin bakım, onarım, yenileme ve işletme faaliyetlerini yönetmek,
ı) Abonelerce yapılan tesisatların uygunluğunun kontrol edilerek ASAT tarafından belirlenen şartlara uygun hale getirilmesini sağlamak.
i) Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan parkında bulunan tüm taşıt ve iş makinalarının amacına uygun bir şekilde kullanılması ve randımanlı olarak çalıştırılması için gerekli tedbirleri almak, tüm araçlarla ilgili bilgi ve belgeyi ilgili Daire Başkanlığı ile periyodik olarak bildirimlerde bulunmak.
k) Görev alanına giren konularda, mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip etmek ile bu konuda amirlerine bilgi vermek ve personeli bilgilendirmek,
l) Birim ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli cevapları yazmak, paraf sonrası daire başkanına sunmak, yazışmaları sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalatıp, arşivlenmesini sağlamak,
m) Şube müdürlüğü personelinin görevlerini mevzuata uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak,
n) Personelin işe devamlılığını sağlamak ve çalışma temposunu yükseltmek, şikâyet ve sorunlarını dinleyip çözüm bulmak, çalışma yerlerinin fiziki şartlarını iyileştirmeye çalışmak ve personeli kurum hedef ve ihtiyaçları yönünde en verimli şekilde çalıştırmak,
o) Mevzuatla belirlenen görevleri, yönetimine verilen iş ve işlemleri, etkili, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirmek,
ö) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren iş süreçlerinin uygulama sonuçlarının takip edilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
p) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek,
r) Kendisine bağlı birimler arasında uyum, işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
s) Harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak,
ş) Mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dökümantasyonu, yetki ve görevleri çerçevesinde, oluşturmak ve izlemek,
t) Görev alanına giren konularda her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak muhafaza etmek, gerektiğinde rapor hazırlamak,
u) Diğer Şube Müdürlükleri ile iş ilişkileri kurmak, koordinasyon ve işbirliği olanaklarını gözetmek ve değerlendirmek,
ü) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,
v) Personele iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,
y) Eğitime katılacak personelin belirlenmesi ile bu konuda talep yapılması ve gerekli olur ve onay alınmasını sağlamak,
z) Şube Müdürlüğü iş ve işlemlerinde;
1) Kanalizasyon, Atıksu, Su Şebeke ve Abone İşleri faaliyetlerinde; faaliyet konusunun ilgili olduğu Daire Başkanı ile koordineli işleyişi yürütmek.
2) Kanalizasyon, Atıksu, Su Şebeke ve Abone İşleri faaliyetleri dışındaki iş ve işlemlerde; İşletmeler Dairesi Başkanı ile işleyişi yürütmek.
     aa) Elektronik ortamda gelen BiMER (Başbakanlık İletişim Merkezi ) talep ve şikayet başvurularını inceleyip gerekli olması durumunda diğer birimlerden de bilgi ve belge talep ederek yasal süreler içerisinde cevaplanmasını sağlamak,
     bb) Çalışan sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken işlerde; bu donanımı kullanmak ve personelce kullanılmasını sağlamak,
     cc) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 3301
Adres : Kemer / ANTALYA