Birimler

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Ömer AYAZ

Yönetici Adı : Ömer AYAZ

Görevi : Daire Başkanı
 

a) Mali Hizmetler biriminin sevk ve idaresi
b) Gerektiğinde 5018 sayılı Kanun gereği muhasebe yetkilisi görevini yürütmek
c) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek
ç) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistiklerin hazırlanmasını sağlamak
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi ile gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
g) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak
ğ) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak
h) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek
ı) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak
i) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak
j) Çalışma talimatları içeriğine uygun çalışmak ve çalışılmasını sağlamak
k) Muhasebe hizmetlerinin verimliliği açısından gerekli teknik çalışmaları yapmak, yaptırmak
m) Daire Başkanlığına ait yazışmaları kontrol etmek, imzalamak
n) Çalışan sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken işlerde; bu donanımı kullanmak ve personelce kullanılmasını sağlamak
o) İdaremiz web sitesinde yayımlanan birimle ilgili her türlü bilginin; günlük, haftalık, aylık, altı aylık, yıllık veya bilginin çeşidi doğrultusunda dönemler itibariyle kontrolünün yapılarak bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak
ö) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak

Telefon : 242 310 1294
Faks : 242 310 1398
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA