Birimler

Scada Şube Müdürlüğü

Yönetici Adı : Osman SÜTÇÜ

Ünvanı : Şube Müdür Vekili

Görevi : Scada Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) Suyun dağıtımı ve kumandasını yapmak gayesiyle Scada sistemlerinin kurulması, genişletilmesi ve işletilmesini sağlamak. Bilgisayarlara bağlı olarak bu hizmetlerin devamlı takip edilmesi, bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi fonksiyonlarını yerine getirmek.
b) Scada ve otomasyon alanındaki her türlü elektrik – elektronik, yazılım ve donanımın sağlıklı ve sürekli bir şekilde çalışır vaziyette bulunmasını sağlamak.
c) Su kalitesi ve şebekenin işletilmesi ile ilgili Scada verilerinin ilgili şube müdürlükleri ile paylaşılması ve yeni su kalitesi analiz yerlerinin ve yeni ölçüm noktalarının birlikte tespiti, projelendirilmesi ve uygulamasının birlikte yapılmasını sağlamak.
ç) ASAT içme suyu şebekesinde mevcut fiziki su kayıplarının belirlenmesi ve önlenmesi faaliyetlerini organize etmek.
d) Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkın doğru olarak hesaplanması ile şebekedeki kayıp miktarını belirlemek.
e) Fiziki su kayıpları ile mücadele kapsamında literatürdeki iş ve işlemleri uygulayarak sistem verimliliğini arttırmak.
f) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; Scada Şube Müdürlüğü ile ilgili harcamalarda gerçekleştirme görevlisi olarak satın almalara esas talep, tahakkuk, verilen emirleri ve bağlı evrakları düzenleyerek harcama yetkilisine sunmak.
g) Scada Şube Müdürlüğü ile ilgili yıllık ve takip eden iki yılın tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
ğ) Scada Şube Müdürlüğünün görevleri ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak.
h) Scada Şube Müdürlüğüne bağlı personelin, izin ve mesailerinin takibi ile etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, başarı ve verimlilik derecelerini ölçmek, değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmak ve disiplin kurallarına uyulmasını sağlamak.
ı) Tüm çalışmalarının Kuruluşun Kalite Politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
i) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 0242 310 1436
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA