Birimler

Tahakkuk ve Takip Şube Müdürlüğü

Abdullah Dönmez

Yönetici Adı : Abdullah Dönmez

Ünvanı : Şube Müdür Sorumlusu

Görevi : Şube Müdür Sorumlusu
 

a) Su ve atıksu abonelerinin sahada tespit edilen tüketim endekslerinin yürürlükte olan Bütçe Kararnamesi, Tarife ve Yönetmelikler doğrultusunda tahakkuklandırılmasını sağlamak
b) Sözleşme iptali, evden geçici ayrılma, sayaç değişimi vb. durumlarda tespite göre merkezde ek fatura hazırlanmasını ve ilgilisine iletilmesini sağlamak
c) Resmi Daire faturalarını hazırlamak ve ilgili dairesine tebliğ edilmesini sağlamak
ç) Tespit edilen kaçak ve usulsüz su ve atıksu kullanım cezalarını yürürlükte olan tarifelere göre faturalamak ve ilgilisine ulaştırılmasını sağlamak
d) Kaçak, usulsüz su ve atıksu kullandığı tutanakla tespit edilen ilgililer hakkında yönetmelikler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını sağlamak
e) Aboneler veya İdare talebine istinaden teste gönderilen sayaçlara ilişkin yetkili makamlarca düzenlenen rapor sonuçlarının abonelere ulaştırılmasını sağlamak, rapor sonuçlarına göre tahakkuktan terkin, iade, ek tahakkuk veya cezai tahakkuk hazırlanmasını sağlamak
f) Abonelere ibraz edilen faturalarla ilgili itirazların değerlendirilerek en kısa sürede neticelendirilmesini sağlamak
g) Fazla ve hatalı tahakkuk yapıldığının tespiti durumunda, tespit yapan görevlilerce hazırlanan imzalı ve onaylı belgelerini diğer destekleyici belgelerle birlikte inceleyerek karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak
ğ) Ay içerisinde yapılan tahakkuklarla ilgili icmal bilgilerinin, ay içinde yapılan tahakkuktan terkin bilgilerinin ve karar tarihi itibari ile hazırlanan abonelere yapılacak iade bilgilerinin, hazırlanmasını sağlamak
h) Henüz yasal takibe geçilmemiş ve ödeme güçlüğü yaşanan borçlar için aboneler tarafından yapılan taksitle ödeme taleplerinin idari kararlar doğrultusunda neticelendirilmesini sağlamak
ı) Tüm yaptırımlara rağmen, borçlarını ödemeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari ve hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak
i) Müdürlüğün görevleri ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Daire Başkanına sunmak
j) Tahakkuk ve Takip Şube Müdürlüğü ile ilgili tahmini gelir ve gider bütçesini yıllık ve talep edilen periyotta gerçekçi bir şekilde hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
k) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer nedenlerle, Tahakkuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap vermek ve bu yazıları düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak
l) Abonelerin bilgilendirilmesi amacıyla, gerekli duyuruların zamanında yapılmasını güncelliğini yitiren bilgi ve duyuruların yenilenmesini sağlamak
m) Bağlı birimleri tarafından yapılan işlerle ilgili her türlü bilgisayar programının yapılmasını, doğru ve uygun çalıştığının denetlenmesini sağlamak
n) Ay içerisinde yapılan tahakkuklarla ilgili icmal bilgilerini, ay içerisinde yapılan tahakkuktan terkin bilgilerini ve karar tarihi itibari ile hazırlanan abonelere yapılacak iade bilgilerini, muhasebe kayıtları yapılmak ve incelenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak
o) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak

Telefon : 242 310 1200
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA