Birimler

Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü

Yönetici Adı : Zühal BARDAK

Ünvanı : Şube Müdür Vekili

Görevi : Yatırım ve İnşaat Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) Kendisine bağlı olan kontrol mühendislerinin, görevlerini, şartname ve usulüne göre zamanında yapıp yapmadıklarını denetlemek,
b) Kontrol elemanının düzenlediği evrakı inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri yapmak ve Daire Başkanına sunmak,
c) Kontrol elemanlarının karşılaştıkları sorunları çözmek, gerekirse Daire Başkanına bildirmek,
ç) Kendisine bağlı işlerin, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere ve iş programlarına uygun olarak yürütülüp bitirilmesini sağlamak,
d ) Gerektiğinde yer teslimini kontrol elemanı ile birlikte yapmak,
e) Kontrol elemanınca düzenlenecek; Röleve, Yeşil defter, Ataşman defteri, Hesap, Hakediş, Tutanak, Emir defteri ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrak ve projelerin
zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanması ve kontrollük hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını sağlamak,
f) Denetimindeki işlerin bizzat veya kontrol teşkilatı aracılığı ile inceleyerek veya inceleterek yapılan işleri denetlemek ve işle ilgili sorunları çözümlemek,
g ) Müteahhit’e Proje, Detay, Tadilat projelerini hazırlatarak incelemek,
ğ ) Uygulamaya geçilecek projeleri ve detayları incelemek, eksiklikleri tespit etmek,
önerilerde bulunmak ve uygulama için Genel Müdürlükten izin alınmasını sağlamak,
h ) Uygulama aşamasında projelerde herhangi bir değişikliğin zorunlu görülmesi veya daha uygun çözümlerin tespit edilmesi hallerinde, değiştirilmesi gerekli görünen imalatın yerine fiyat karşılaştırılması da yapılarak, başka bir imalatın yapılması önerisinde bulunmak,
ı ) Kontrol örgütüne talimat vermek ve uygulamaları takip etmek,
i ) Sözleşmesine göre gerekiyorsa; Şev, Klas, Su zammı, Çamur, İksa, Nakliye, Ocak, Tartı ve benzeri tutanakları inceleyerek onaya göndermek,
j ) Sözleşme ve eklerinde Genel Müdürlüğün izni ile yapılacak kayıtlı işlerde verilecek talimatlara uymak,
k ) Yapılması gerekli görünen hususlar ve alınması zorunlu önlemler hakkında müteahhide direktif vermek,
l ) Müteahhit’in İhzarat, ASAT’ca verilen veya tahsis edilen malzeme ile imalat, inşaat, tesisat ve onarım işleri ile diğer çalışmalarında; projeye aykırılık, eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur gördüğü takdirde;
1. Şartnamelere uygun olarak yapılmayan ihzaratın şantiye dışına çıkartılması ve uygun ihzarat yaptırılması,
2. Kusurlu imalatın düzelttirilmesi veya yıkılıp yeniden yaptırılması,
3. Aksayan çalışmaların hızlandırılması,
4. Yetersiz, Uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi
5. İş yasasına göre, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve diğer işçi haklarının korunması,
6. Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması,
Hususlarında Müteahhit’e yazı ile gerekli bildirim ve uyarılarda bulunmak.
m) Müteahhit İdarece yapılan uyarılara uymadığı takdirde gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı durdurmak ve durumu üst makama bildirmek,
n) Kontrol elemanınca Hakediş raporlarının zamanında, Usulüne göre ve noksansız olarak düzenlenmesini sağlamak, bunlar üzerinde gerekli incelemeyi ve düzeltmeleri yapmak veya yaptırmak, imzalayarak işleme konulmasını temin etmek,
o) Metraj ve Ataşmanların işin gidişine paralel olarak düzenlenmesini sağlamak, Geçici kabul tarihinden itibaren kesin hesapların tamamlanması için her türlü tedbiri almak,
ö) Sözleşmede fiyatı bulunmayan ve yapılması zorunlu görülen işlerde yeni fiyat esaslarını düzenlemek ve bundan dolayı meydana gelecek artış ve eksilişleri tespit ederek icabında mukayeseli keşifleri ile birlikte üst makama sunmak,
p) Şantiyede gerek ihzarat olarak bedeli ödenen ve gerekse idarece verilen malzemenin idareye ait araç ve gereçlerini yerinde ve iyi bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını denetlemek,
r) Sözleşme gereğince Müteahhit’in getirmekle yükümlü bulunduğu araç ve gereçlerin zamanında şantiyeye getirilmesini ve çalışır halde bulunmasını sağlamak,
s ) İşin bitiminde Müteahhit’in müracaatı üzerine Geçici ve Kesin kabulü için gerekli işlemleri tamamlatmak, Kabul raporunda tespit edilen noksan ve kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini sağlamak ve sonucunu üst makama bildirmek,
ş) Kusurlu işlerden; Düzeltilmesi imkânsız ve kalmasında fenni bir sakınca görülmeyen işleri ve durumunu üst makama gereği için bildirmek,
t ) Program ödeneklerini ve gerçekleşmelerini izlemek, fiyat artış dönemlerinde tespit metrajlarını yapmak,
u) Sözleşme uyarınca Müteahhit teknik personelinin işe devamlarının izlenip izlenmediğini denetlemek ve gerekli işleri yapmak,
ü ) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin çalıştığı konuları incelemek, en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamak, faaliyet alanına giren mevzuat hükümlerini ve emirleri personele duyurarak gecikme ve aksamalara meydan vermeden uygulanmasını sağlamak,
v ) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1328
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA