Birimler

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü

Hüseyin ŞAHİN

Yönetici Adı : Hüseyin ŞAHİN

Ünvanı : Şube Müdür Vekili

Görevi : Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) Görevlerin yürütülmesinde ve denetlenmesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanına yardımcı olmak,
b) 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği Genel Kurulda görüşülmesi teklif edilen konuların Genel Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak,
c) Genel Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantısının nerede ve ne zaman yapılacağının gününü yasada belirtilen süre içerisinde duyurulmasını sağlamak,
ç) Genel Kurul Toplantısının kayıt altına alınmasını, tutanak ve kararların düzenlenmesini, imzalatılmasına müteakip ilgili birimlere intikalini, alınan kararları ASAT resmi internet sitesinden ilan edilmesini, onaylı tutanak ve kararların fiziki arşivini muhafaza edilmesini ve diğer Genel Kurul işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
d) Yönetim Kurulu toplantı gündeminin hazırlanmasını, üyelere gündemin duyurulmasını, kararların yazılmasını, düzenlenen kararların elektronik ortamda imzalatılmasına müteakip ilgili birimlerine intikalini, onaylı kararların fiziki arşivinin muhafaza edilmesini ve diğer Yönetim Kurulu işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
e) Yürürlükteki İdare yönetmeliklerinin ASAT internet sitesinden, yönergelerin ise ASAT web sayfasında güncellenmesini sağlamak,
f) Şube Müdürlüğünde çalışan personelin kalite politikasını benimsemesini ve tüm çalışmalarda kalite yönetim sistemi faaliyetlerinin ilgili dokümantasyonda belirtilen şekilde uygulanmasını, kullandığı sistem dokümanlarının güncelliğinin sağlanmasını takip etmek,
g) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelinin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,
ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen evrak ve dilekçelerin iş ve işlemlerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak,
h) Gizli kaydı ile yapılan yazışmalarda gizlilik esaslarına uygun davranmak,
ı) Elektronik ortamda gelen Bimer ( Başbakanlık İletişim Merkezi ), info, talep ve şikâyet, bilgi edinme başvurularını inceleyip, ilgili birimlere yönlendirip, gelen cevapların ilgili kişi veya kurumlara en kısa süre içerisinde gönderilmesini sağlamak,
i) İhale sürecinde dosya teslimi ile ilgili işlemleri koordine etmek,
j) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1200
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA