Genel Kurul

Genel Kurul:
Madde 4- (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/2 md.; Değiştirilerek kabul:(23/5/1984 - 3009/2 md.) Antalya Büyük Şehir Belediye Meclisi, ASAT Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları:

Madde 5 - (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/3 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984 - 3009/3 md.) Antalya Büyük Şehir Belediye Meclisi, ASAT Genel Kurulu olarak bu Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanır. Genel Kurul üyeleri...