Hakkımızda

Antalya Elektrik TAŞ. 1928 yılında kurulmuş ve 1941 yılına kadar Elektrik İdaresi olarak hizmet vermiştir.  1941 Yılının Şubat ayında Belediye Elektrik İdaresine dönüştürülmüştür .  21 Haziran 1944 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Antalya, Trabzon ve Malatya elektrik imtiyazlarının feshi hakkında kanun mucibinde Antalya Elektrik TAŞ'nin feshini müteakip bütün hak ve vecibelerinin ve imtiyazları belediyeye bağlanmıştır. Hemen sonra da teşekkül eden ve ayrıca 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 19/ 1-A maddesi hükmü uyarınca hukuki ve fiili varlığını sürdüren Belediye Başkanlığına bağlı mülhak bütçe ile idare edilen Elektrik Su Otobüs(E.S.O ) adında kurum haline gelmiştir.

1312 sayılı T.E.K. kanununun 2705 sayılı kanunun, değişik geçici 1. maddesi gereğince, belediyelerin elektrik işletmelerinin Türkiye Elektrik Kurumuna bağlanması 01.11.1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. Elektrik İşletmesi bünyesinden ayrılan ve bu tarihe kadar ESO olan işletme, Belediye Başkanlık Makamının 21.04.1983 tarih ve 121 sayılı kararıyla ASO (Antalya Su ve Otobüs) İşletmeler Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. ASO İşletmeler Müdürlüğü, su ve otobüs hizmetlerini yürütmek üzere organize olmuş ve bünyesinde ASO İşletmeler Müdürlüğü Yardımcılığı, Su ve Otobüs İşletmeler Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü birimlerini ihtiva etmiştir.

 Antalya'nın artan nüfus yoğunluğuna göre yapılaşmadaki hızlı gelişimi ve Milli Güvenlik Konseyinin 34 sayılı kararı gereğince bazı çevre belediyeler ile köyler bütün hak ve vecibeleriyle Antalya Belediyesine bağlanmış ve bağlanan belediye ve köylerin Antalya Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi nedeniyle belediye hizmetleri genişlemiş, Antalya Belediyesine bağlanan belediye ve köylerin su- otobüs gibi hizmetleri de ASO İşletmeler Müdürlüğü görevlerinin içine alınmıştır.

 Antalya Belediyesinin 1993 Eylül ayında Büyükşehir Belediyesi statüsünü kazanmasından sonra, 3030 sayılı kanun hükümlerine göre su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi için yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı yasa ile belirlenmiş, İSKİ tipi bir örgütlenmeye gitme zorunluluğu doğmuştur. Böylece; 2560 sayılı yasa çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun 94 / 6516 sayılı kararı ile, su ve atıksu hizmetleri ayrı bir kurumsal yapı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı, kamu tüzel kişiliğinde Asat Genel Müdürlüğü (Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü) kurulmuş ve karar 18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2560 sayılı yasa gereği kurulan ASAT ( Antalya Su ve Atıksu İdaresi ) Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Asat Genel Müdürlüğü personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı bir kuruluş olan Asat Genel Müdürlüğüne, (Antalya Su ve Atıksu İdaresi) Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih ve 94 / 6516 sayılı kararları ile 19 adet memur statüsüne tabi kadro verilmiştir.

 Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından Asat Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolara atama izni verilmesinden sonra,  Büyükşehir Belediye Başkanının teklifleri ve onayları ile, İçişleri Bakanlığının atama kararlarıyla, 1 Genel Müdür,  1 Genel Müdür Yardımcısı ile 3 Yönetim Kurulu Üyesinin atamaları yapılarak, 2560 sayılı yasanın 3009 sayılı yasa ile değişik 7. maddesi uyarınca 1 Başkan ve 5 Üyeden oluşan Yönetim Kurulu teşekkül etmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanıdır. ASAT Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulunun tabi üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer 3 üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler.